موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍ا : QA
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍دس‍ه‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
آف‍ی‍س‌ ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
Microsoft visual BASIC
Mechanics, analystic
ح‍س‍اب‍ان‌
Dynamics
ری‍اض‍ی‍ات‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
وی‍ن‍دوز ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌، س‍رور
ح‍س‍ال‌ ع‍ددی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
Microsoft Exchange server
Application software- Development
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ت‍ه‍ل‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
پ‍اک‍روان‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۵۱-
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌،۱۹۱۴-
اب‍وال‍وف‍ای‌ ب‍وزج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍د
McCorry, Kieran, 1968-
س‍اس‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ب‍اری‌
ع‍س‍گ‍ری‌، ف‍رن‍ود
Jose, Jorge V.(Jorge Valenzuela)
رث‍ب‍ون‌، ان‍دی‌
ن‍ورت‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
ک‍اس‍ت‍رو، ال‍ی‍زاب‍ت‌
Mueller, John
م‍ح‍م‍دی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
Baruh, Haim
Jerk, Noel
خ‍ادم‌، ب‍ه‍روز،۱۳۴۲-
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۴۳-
 
ناشر:
Cambridge university press
ت‍وررن‍گ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ اس‍دی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ی‍ادواره‌
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
Osborne/McGraw- Hill
س‍روش‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
McGraw-Hill
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
Digital Press
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
WCB publishing
خ‍ل‍ی‍ج‌ف‍ارس‌
ن‍ش‍ر اس‍ح‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کامپیوتر، انگلیسی -فارسی
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌م۳و۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامپیوتر یادواره
پاکروان ، امیرحسین ،۱۳۵۱- ؛  تهران موسسه انتشارات یادواره اسدی و فرهنگستان یادواره   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌پ۲۵‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جوهر، روش و کارایی ریاضیات
تهران انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ج۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی برنامه نویسی جاوا اسکریپ
عسگری ، فرنود ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌ع۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ revres 0002 swodniW ویندوز ۲۰۰۰ سرور]
ساسینسکی ، باری ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۲۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع پیتر نورتون برای استفاده از0002 eciffO
نورتن ، پیتر ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭آ۷۵‌ن۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ویژوال سریع tpircsavaJ ,ssc 4 lmtH
کاسترو، الیزابت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی واژگان مولتی مدیا و اینترنت
تهران نشر اسحاق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ف۴۵۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هندسه ایرانی .کتاب تجارب فی مایحتاج الیه العمال و الصناع من الاشکال الهندسیه ،یا، کاربرد هندسه در عمل
ابوالوفای بوزجانی ، محمدبن محمد ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۴۴‬,‭‌ف‍لا۲‌ف۹۰۴۱‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ریاضی و آمار( انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی )
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭و۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی ( بانضمام تعدادی مسائل حل شده )
خادم ، بهروز،۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷/۳‬,‭‌خ۲‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 22.6 soD - SM ام .اس .داس ۶/۲۲]
نورتون ، پیتر،۱۹۴۳- ؛  تهران توررنگ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ن۹۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ px swodniW ویندوز ایکس پی ]
رثبون ، اندی ؛  تهران خلیج فارس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴ر۲۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
لیتهلد، لوئیس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ،۱۹۱۴- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Classical dynamics
Jose, Jorge V.(Jorge Valenzuela) ؛  New York Cambridge university press   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭805‬,‭.J73‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Connecting microsoft exchange server
McCorry, Kieran, 1968- ؛  Boston Digital Press   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55M46‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Visual Studio 6
Mueller, John ؛  Berkeley Osborne/McGraw- Hill   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.A65M84‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Visual basic 6
Jerk, Noel ؛  New York McGraw-Hill   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3J47‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Analytical dynamics
Baruh, Haim ؛  Boston WCB publishing   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭845‬,‭.B38‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9