اخبار اخبار

«بازگشت

نحوه تسویه حساب دانشجویان از کتابخانه

1.      تحویل تمام کتابهای امانتی به کتابخانه.

2.      ارائه کارت دانشجویی.

3.      تحویل یک نسخه پایان نامه صحافی شده که به تائید استاد راهنما و یا مدیر گروه رسیده باشد.

              تبصره: دانشجویان مقطع کارشناسی نیازی به ارائه نسخه چاپی ندارند.

4.      ارائه لوح فشرده پایان نامه که شامل یک فایل Pdf و یک فایل Word بوده که بعد از تائید استاد راهنما و یا مدیر گروه به کتابخانه تحویل داده شود. فایل Pdf  حتماً بایستی به صورت کامل و کل متن پایان نامه، فقط در قالب یک فایل باشد، در غیر اینصورت پذیرفته نمی شود.

نظر