کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
پایان نامه فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ ه‍ت‍ل‌ ص‍خ‍ره‌ای‌ چ‍ه‍ارس‍ت‍اره‌ خ‍رم‌ آب‍اد
راب‍طه‌ی‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌ و پ‍س‍ت‌م‍درن‍ی‍س‍م‌
ن‍گ‍ارگ‍ری‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌
راه‍ک‍اره‍ای‌ ص‍رف‍ه‌ج‍وی‍ی‌ در م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
طراح‍ی‌ م‍رک‍ز ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌
ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ در ای‍ران‌
طراح‍ی‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌
رب‍ع‌ رش‍ی‍دی‌
طراح‍ی‌ ظروف‌ س‍رام‍ی‍ک‍ی‌ م‍درن‌ ب‍رای‌ غ‍ذاه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
ق‍طار درج‍ه‌ ی‍ک‌
ن‍گ‍ارگ‍ری‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
طراح‍ی‌ م‍وزه‌
م‍وزه‌ و اص‍ول‌ طراح‍ی‌ آن‌
خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ وی‍لائ‍ی‌
م‍رک‍ز آف‍ری‍ن‍ش‍ه‍ای‌ ه‍ن‍ری‌
طراح‍ی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍رای‌ ح‍ف‍ظ و اش‍اع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و زب‍ان‌ گ‍ی‍ل‍ک‍ی‌
ش‍اخ‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍س‍ت‍رده‌ طراح‍ی‌ پ‍ای‍دار
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، زی‍ن‍ب‌
رح‍م‍ان‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
س‍ل‍م‍ان‍ی‌، اص‍غ‍ر
ب‍لال‍ی‌ اس‍ک‍وی‍ی‌، آزی‍ت‍ا
ب‍ل‍وردی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ق‍اق‍ی‌ اف‍ض‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
رام‍ی‍ار، رض‍ا
ش‍اه‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍س‍ان‌
ق‍رب‍ان‍ی‌ طب‍اخ‍ی‌، ح‍ام‍د
ک‍ف‍اش‍ی‍ان‌، زه‍را
ف‍روزن‍ده‌، آی‍س‍ان‌
م‍ن‍ص‍وری‌، زی‍ن‍ب‌
س‍پ‍اه‍ی‌، طاه‍ره‌
م‍ح‍م‍ودپ‍ور، ش‍ی‍دا
ک‍ری‍م‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍اغ‍ب‍ان‌، س‍ج‍اد
زن‍گ‍ن‍ه‌، ش‍ادان‌
ام‍رای‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
آق‍ای‍ی‌ م‍ه‍ر، م‍ع‍ی‍ن‌
خ‍دای‍اری‍ان‌، طاه‍ره‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی جای خواب کودک در قطارهای درجه یک چهارتخته
خدایاریان ، طاهره ؛  دانشکده هنرهای کاربردی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱،۹۶،طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مرکز شهر کتاب در شهرستان قائم شهر
رامیار، رضا ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵،۱۱۷،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مرکز آفرینش های هنری ( بخش معماری )
محمودپور، شیدا ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵،۱۱۸،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی موزه تاریخی و فرهنگی شهر تبریز
کریم زاده ، حسین ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵،۱۲۱،م‍ع‍م‍اری‌اس‍لام‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی موزه گلیم عشایری آذربایجان
زنگنه ، شادان ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶،۱۶۰،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی فرهنگسرای معمار
کفاشیان ، زهرا ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶،۱۶۱، م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
خانه ویلائی با رویکرد اقلیمی در حومه تبریز
قربانی طباخی ، حامد ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶،۱۶۵،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مسکونی
آقایی مهر، معین ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵،۱۷۸،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
مجموعه حفظ و اشاعه فرهنگ و زبان گیلکی
سپاهی ، طاهره ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵،۱۸۹،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
فرهنگستان هنر
شقاقی افضلی ، علی ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶،۲۵۳،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مبانی طراحی فراصنعتی بررسی مبادی و تحلیل نشانه شناختی آثار شاخص پست مدرن
امرایی ، بابک ؛  دانشکده هنرهای کاربردی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶،۲۶۱،طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی پایدار، بررسی عوامل و نیازهای حاکم بر طراحی جایگاه ضابطین راهنمایی و رانندگی ، در تقاطع های همسطح شهر مشهد عنوان بخش عملی :طراحی جایگاه ضابطین راهنمایی و رانندگی ، در تقاطع های همسطح شهر مشهد
منصوری ، زینب ؛  دانشکده هنرهای کاربردی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶،۲۷۰،طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
موزه ایران باستان
بلوردی ، محمد ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۳۴۰،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
نقد تکوینی یکی از آثار نگارگری معاصر ایران
باغبان ، سجاد ؛  دانشکده هنرهای اسلامی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۲۷۶،ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در قالی های دوره صفوی و شاهنامه تهماسبی
رحمانی ، مرتضی ؛  دانشکده هنرهای اسلامی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۲۷۷،ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی ظروف سرامیکی مدرن برای غذاهای ایرانی در رستورانها
جعفریان ، زینب ؛  دانشکده هنرهای کاربردی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۲۸۲،طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بازآفرینی و طراحی تصوری شهر" ربع رشیدی "بر اساس متون تاریخی ( وقف نامه )
بلالی اسکویی ، آزیتا ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۲۸۴،م‍ع‍م‍اری‌اس‍لام‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
"مرکز پژوهش و ترویج استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر "با نگرش پایداری
فروزنده ، آیسان ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۲۸۵،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
هتل صخره ای چهارستاره خرم آباد
شاه حسینی ، احسان ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۲۸۶،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
خانه موسیقی آذربایجان
سلمانی ، اصغر ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۲۸۷،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9