کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌( ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌)
ع‍ک‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د،۷۹۲ ق‌ -.م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌
م‍ع‍م‍اری‌ ف‍رات‍ج‍دد
ب‍ن‍ای‍ی‌
ک‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۰۱- ۱۹۷۴ - . ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ری‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۷ ق‌
ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
م‍ع‍م‍اری‌ م‍س‍اج‍د -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍ح‍م‍د(ص‌ )پ‍ی‍ام‍ب‍راس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ ق‌
م‍ع‍م‍اری‌ -طراح‍ی‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
گ‍ری‍م‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌ -.ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ع‍ل‍وم‌
رام‍س‍ر
ای‍م‍ان‌( اس‍لام‌
ک‍ات‍الان‍و، ادواردو،۱۹۱۷
 
پدیدآور:
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍ود، م‍ح‍م‍ود
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ع‍م‍اری‌ م‍س‍ج‍د(ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۷۶ : اص‍ف‍ه‍ان‌)
ک‍لاک‌، راج‍ر اچ‌
س‍ج‍ادی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۱۴-
ه‍وگ‍ارت‌، ب‍رن‌
م‍لاح‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ب‍ری‌، راب‍ی‍ن‌ ل‍وی‍ی‍س‌
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۲۰-
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌
ک‍ات‍الان‍و، ادواردو
دش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ب‍ی‍ری‌، ن‍اه‍ی‍د
ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد،۱۳۴۳-
دزت‍ل‌، ل‍وی‍ی‍س‌
ای‌ی‍ر
دی‍ب‍اج‌، م‍وس‍ی‌،۱۳۵۵-
ج‍ورگ‍ولا، روم‍ال‍د،۱۹۲۰-
 
ناشر:
روزن‍ه‌ ک‍ار
م‍ح‍ی‍ا
ی‍س‍اول‍ی‌
دوران‌
ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د
ج‍وی‍ب‍ار
ع‍ف‍اف‌، م‍ارل‍ی‍ک‌
ک‍ان‍ون‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ش‍ی‍راز
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
خ‍اک‌
م‍لائ‍ک‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌
اق‍ب‍ال‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ خ‍ودک‍ف‍ای‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍س‍ی‍ج‌
ه‍ن‍ر و ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍ع‍ی‍ن‌
ف‍رات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی بدن انسان
هوگارت ، برن ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۶۵‬,‭‍ه۹ط۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاخر آذربایجان
عقیقی بخشایشی ، عبدالرحیم ؛  تبریز آذربایجان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۰۱‬,‭ذ۴۲۵‌ع۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
امام علی ( ع )و علم و هنر
دشتی ، محمد ؛  تهران سازمان تحقیقات خودکفایی نیروی مقاومت بسیج   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۹‬,‭‌ع۸د۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
لویی کان
جورگولا، رومالد،۱۹۲۰- ؛  اصفهان خاک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۳۷‬,‭‌ک۲‌ج۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش معماری مسجد
همایش معماری مسجد(نخستین :۱۳۷۶ : اصفهان ) ؛  تهران دانشگاه هنر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۴۶۷۰‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش بکارگیری مهندسی ارزشی
ای یر ؛  تهران فرات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۷/۳‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان سازی
بری ، رابین لوییس ؛  تهران جویبار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۶‬,‭‌ب۴‌س۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آثار معماری ادواردو کاتالانو
کاتالانو، ادواردو ؛  تهران ملائک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۱۲۳‬,‭‌ک۲آ۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تردید و توکل
دستغیب ، عبدالحسین ؛  شیراز کانون تربیت شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۵/۴‬,‭د۵‌ت۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و معماری
دیباج ، موسی ،۱۳۵۵- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۰۰‬,‭د۹‌ف۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حافظ و موسیقی
ملاح ، حسینعلی ؛  تهران هنر و فرهنگ   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۳۵‬,‭‌م۹‌ح۲‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و نقد شاهکارهای معماری
کلاک ، راجر اچ ؛  تهران محیا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ک۸‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی از تاریخ تا تکنیک
گشایش ، فرهاد،۱۳۴۳- ؛  تهران عفاف ، مارلیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۵‬,‭‌گ۵‌ع۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آرایش و گریم از خانه تا صحنه
کبیری ، ناهید ؛  تهران روزنه کار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۶۸‬,‭‌ک۲آ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کلیات دیوان شمس تبریزی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد،۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  تهران نشر محمد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۹۴‬,‭‌م۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز بنایی با آجر
دزتل ، لوییس ؛  [تهران ] فنی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۵۳۱۱‬,‭د۴‌خ۸۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم تربیتی
سیف ، علی اکبر،۱۳۲۰- ؛  تهران دوران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و جغرافیای تاریخی رامسر
سجادی ، محمدتقی ،۱۳۱۴- ؛  تهران معین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۸۹‬,‭‌س۳‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن نوزدهم میلادی
محمود، محمود ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۲۴‬,‭‌ف‍لا۸‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی حضرت محمد(ص )پیامبراسلام
خلیلی ، محمدعلی ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹‬,‭‌خ۸ز۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9