کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ره‍ن‍گ‌
ک‍ن‍اره‌گ‍زی‍ن‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ -ای‍ران‌ -آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
ت‍ول‍ی‍د - ف‍رای‍ن‍ده‍ا
ش‍ه‍رس‍ازی‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ - ف‍ن‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ - ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
زن‍ان‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -ای‍ران‌ -ب‍روج‍رد -ت‍اری‍خ‌
دم‍وک‍راس‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -ای‍ران‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
زب‍ان‌ م‍ص‍ری‌ -خ‍ط ه‍ی‍روگ‍ل‍ی‍ف‌
ام‍ام‍زاده‌ه‍ا - ای‍ران‌ - آذرب‍ای‍ج‍ان‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ح‍ف‍اظت‌ و م‍رم‍ت‌
ب‍رق‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ه‍ن‍ر - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‍دوس‍ت‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ه‍اش‍م‌ زاده‌ ه‍م‍ای‍ون‍ی‌، م‍ه‍رداد
ت‍ی‍ل‍ی‌، چ‍ارل‍ز
ش‍ی‍رازی‍ان‌، رض‍ا
ح‍ی‍درپ‍ور، م‍ح‍م‍د
ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، راب‌
گ‍ودرزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
لاپ‍ت‍ن‌، ال‍ن‌
پ‍اک‍ب‍از، روئ‍ی‍ن‌
آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، اح‍م‍د
م‍ت‍ق‍ی‌پ‍ور، اح‍م‍د
م‍ک‍دون‍ال‍د، آن‍ج‍لا
ق‍ص‍ری‌، ن‍ی‍م‍ا
ح‍اج‍ی‌زاده‌، ک‍ری‍م‌
ق‍ج‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
م‍ع‍روف‍ی‌ اق‍دم‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ث‍ق‍ت‌الاس‍لام‌، م‍ح‍ی‌ ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
ه‍ن‍ره‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
س‍ی‍م‍ی‍ن‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
س‍م‍ی‍را
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دس‍ت‍ان‌
ال‍ب‍رز ف‍ردان‍ش‌
ی‍زدا
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ک‍وی‍ر: ان‍ج‍م‍ن‌ زن‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ت‍اری‍خ‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی و نقشه های صنعتی ۱
متقی پور، احمد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌م۲ر۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زن در تاریخ اسلام
سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام (۱۳۹۲ : تهران ) ؛  تهران کویر: انجمن زنان پژوهشگر تاریخ   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۷۳۵/۲‬,‭‌س۸۲۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
حفاظت و مرمت بخشی از کاشیکاری قاجاری سردر داخلی خانه ناصرالدین میرزا تهران
آشتیانی ، علی ؛  هنراسلامی تبریز هنرهای کاربردی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲،۹۷،م‍رم‍ت‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معمار و قانون
ثقت الاسلام ، محی الدین ؛  تهران البرز فردانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۵۳۸‬,‭‌ث۷‌م۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اجرایی سازه های فولادی ( بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ایران )
قصری ، نیما ؛  تهران سیمین   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ق۶ط۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جذابیت در بناها و محوطه های تاریخی
شیرازیان ، رضا ؛  تهران دستان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۹‌ج۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مواد و فرآیندهای تولید برای طراحان حرفه ای
تامپسون ، راب ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭‌ت۲‌م۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تفکر طراحی گرافیک
لاپتن ، الن ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۷‬,‭‌ت۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طرد اجتماعی
فیروزآبادی ، احمد ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۳۶‬,‭‌ف۹ط۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دموکراسی
تیلی ، چارلز ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۴۲۳‬,‭‌ت۹۳د۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی فرهنگ
حیدرپور، محمد ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲۱‬,‭‌ح۹‌ج۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بافت تاریخی بروجرد
گودرزی ، علیرضا ؛  تهران سمیرا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۶۹‬,‭‌ف‍لا۲‌گ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقابر آذربایجان
معروفی اقدم ، اسماعیل ؛  تهران سمیرا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۴/۷‬,‭آ۴‌م۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تبیین فرهنگ هزاره دوم قبل از میلاد شمالغرب ایران
حاجی زاده ، کریم ؛  تهران سمیرا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۲۸/۳‬,‭‌ح۲‌ت۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش خط هیروگلیف مصری
مکدونالد، آنجلا ؛  تهران سمیرا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۱۰۹۷‬,‭‌م۷آ۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گردشگری ، دین و سفرهای معنوی
تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۶/۵‬,‭‌ج۹‌گ۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طراحی شهری
هاشم زاده همایونی ، مهرداد ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۶۶‬,‭‍ه۲‌ت۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری
سلطاندوست ، محمد رضا ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۶۵‬,‭‌س۸‌ت۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی
قجری ، حسینعلی ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭P‬,‭۳۰۲/۸۴‬,‭‌ق۳‌ک۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات هنری و اعلام هنرمندان
پاکباز، روئین ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۳‬,‭‌پ۲‌ف۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9