کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ح‍م‍اس‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
م‍واد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ -ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
لای‍ب‌ ن‍ی‍ت‍س‌، گ‍وت‍ف‍ری‍د وی‍ل‍ه‍م‌ ف‍ون‌، ۱۷۱۶- ۱۶۴۶ م‌ - .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ای‍ران‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
م‍ع‍م‍اری‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ق‍طار درج‍ه‌ ی‍ک‌
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ک‍ش‍ش‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ن‍س‍اج‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ -ه‍ن‍د
ت‍ری‌ دی‌ اس‌ .م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آرش‍ی‍و -م‍دی‍ری‍ت‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ح‍ف‍اری‍ه‍ا( ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -)ای‍ران‌ -ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌
ف‍رات‍ج‍دد
پ‍ی‍ک‍رت‍راش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
س‍ب‍ک‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ن‍ر -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
رض‍ائ‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
س‍ای‍دل‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ق‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ورگ‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌
خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌( چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۳۹۱ : ت‍ه‍ران‌)
ب‍ه‍ار، م‍ه‍رداد
ل‍ی‍ن‍گ‍ز، م‍ارت‍ی‍ن‌،
س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
وی‍ل‍ب‍ر، دون‍ال‍د ن‍ی‍وت‍ن‌
س‍ارت‍ر، ژان‌ پ‍ل‌
ف‍اض‍ل‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ری‍د، ه‍رب‍رت‌ ادوارد
ج‍ال‍ی‌، ن‍ی‍ک‍لاس‌
طال‍ب‌ پ‍ور، ف‍ری‍ده‌
ف‍ت‍وح‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
دری‍اب‍ی‍گ‍ی‌، رض‍ا
ای‍گ‍ل‍ت‍ون‌، ت‍ری‌
وف‍ام‍ه‍ر، م‍ح‍س‍ن‌
خ‍دای‍اری‍ان‌، طاه‍ره‌
 
ناشر:
زری‍ن‌ و س‍ی‍م‍ی‍ن‌
خ‍ط اول‌
وزراء
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
ح‍ک‍م‍ت‌
ف‍خ‍راک‍ی‍ا
ج‍ام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍را( س‌)
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍وی‍اگ‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍خ‍ن‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ن‍ی‌
چ‍پ‍ر
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی اینترنت
رضائی ، عباسعلی ؛  مشهد خط اول   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹ر۵۳۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی جای خواب کودک در قطارهای درجه یک چهارتخته
خدایاریان ، طاهره ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده هنرهای کاربردی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱،۹۶،طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات چهارمین همایش ملی آرشیوی حفاظت و نگهداری اسناد و میراث مستند
خلاصه مقالات ( چهارمین :۱۳۹۱ : تهران ) ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۵۰‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عوامل میکروبی آسیب رسان به مواد آرشیوی و کتابخانه ای
قهری ، محمد ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌ق۹‌ع۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تعامل معماری و تکنولوژی
وفامهر، محسن ؛  تهران چپر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۳‬,‭و۷‌ت۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تجارت بین الملل
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭‌س۲‌ت۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه های طراحی استفاده از مصالح PRF جهت مقاوم سازی سازه های بتنی
دریابیگی ، رضا ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭د۴آ۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه ی مجسمه سازی مدرن
رید، هربرت ادوارد ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NB‬,‭۱۹۸‬,‭ر۹‌ت۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
منسوجات سنتی هند
طالب پور، فریده ؛  تهران دانشگاه الزهرا( س )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۸۸۷۶‬,‭آ۱ط۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
یک پروژه کامل معماری در [ xaM sd3 تری دی مکس ]
تهران پویاگران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ی۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
توهمات پست مدرنیسم
ایگلتون ، تری ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۳۱/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مردم نگاری هنر
فاضلی ، نعمت الله ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ج۲‌ف۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سازه های پارچه ای تحت کشش
سایدل ، مایکل ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۳‬,‭‌س۲‌س۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تعلیق
سارتر، ژان پل ؛  تهران جامی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۲۳‬,‭‌ف‍لا۴۵‌ت۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
لایب نیتس
جالی ، نیکلاس ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭B‬,‭۲۵۹۸‬,‭‌ج۲‌ل۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
امپراطوری پارس باستان فرهنگ ، تمدن و جامعه در امپراطوری پارس
بورگن ، مایکل ؛  تهران وزراء   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرسپولیس تختگاه شاهان پارسی
ویلبر، دونالد نیوتن ؛  تهران وزراء   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۹‬,‭‌خ۵و۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سبک شناسی ، نظریه ها، رویکردها و روش ها
فتوحی ، محمود ؛  تهران سخن   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۴۸‬,‭‌ف۲‌س۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
محمد( ص )بر پایه کهن ترین منابع ( سنت )
لینگز، مارتین ، ؛  تهران حکمت   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲/۹‬,‭‌ل۹ز۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حماسه های ایرانی
بهار، مهرداد ؛  تهران زرین و سیمین   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۹۵‬,‭‌ب۹‌ح۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9