کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۶۰ - ۶۳۸ ق‌ - .س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ح‍م‍ام‍ه‍ا -ای‍ران‌ -ت‍ب‍ری‍ز -ت‍اری‍خ‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ ن‍اص‍ر خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ -ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
م‍درس‍ه‌ م‍ح‍ل‍ه‌
پ‍ت‍ی‍ن‍ه‌ک‍اری‌
ت‍زئ‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌
ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ -م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۳۲۹- ۴۱۶ ؟ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ا، م‍ی‍ن‍ی‍ات‍وره‍ا و غ‍ی‍ره‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ی‍ه‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ QSyM-L
زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
چ‍اپ‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
طراح‍ی‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا - طراح‍ی‌
ق‍رآن‌ و ه‍ن‍ر -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ق‍رآن‌ و ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
طال‍ب‍ی‍ان‌، ن‍ی‍م‍ا
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا
ول‍د، ج‍ان‍ت‌
ب‍ن‌، دی‍وی‍د
گ‍ی‍ل‍ی‍ت‌، م‍ری‌
ول‍ه‍ارد، پ‍ی‍ت‍ر
م‍ح‍ف‍وظی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
خ‍ان‌، ج‍ف‍ری‌
ک‍وش‍ا، ن‍ازن‍ی‍ن‌
ب‍ورک‍ه‍ارت‌، ت‍ی‍ت‍وس‌، ۱۹۰۸- ۱۹۸۴ م‌
رح‍ی‍م‌پ‍ور، ام‍ی‍ر
رش‍ی‍دن‍ج‍ف‍ی‌، ع‍طی‍ه‌
ی‍ان‍گ‌، ج‍ی‍م‍ز ا.
ه‍ی‍ل‍ن‌ب‍رن‍د، راب‍رت‌
ن‍ل‍س‍ون‌، ج‍ول‍ی‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز
م‍ارل‍ی‍ک‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
ب‍رگ‌ ن‍گ‍ار
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
ن‍ورپ‍ردازان‌
ک‍ارن‍گ‌
ح‍ک‍م‍ت‌
پ‍ش‍وت‍ن‌
ف‍ن‌ آذر، آش‍ی‍ن‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
ح‍رف‍ه‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
س‍وره‌ م‍ه‍ر
ن‍م‍ا ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
از روی دست رمان نویس
تهران سوره مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۵۳‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شش گفتار تحلیلی درباره ی مانایی فرهنگ و هنر ایران زمین
محفوظی ، محمدصادق ؛  تهران موسسه پژوهشی ابن سینا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ش۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حمامهای تاریخی تبریز
رشیدنجفی ، عطیه ؛  تهران فن آذر، آشینا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۲۸۴۶‬,‭ر۵‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مجتمع فرهنگی تبریز
کوشا، نازنین ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۹۳،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مدرسه محله ولیعصر تبریز
رحیم پور، امیر ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۳۶۴،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
ولهارد، پیتر ؛  تهران نورپردازان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱/۲‬,‭و۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جهان شناسی سنتی و علم جدید
بورکهارت ، تیتوس ، ۱۹۰۸- ۱۹۸۴ م ؛  تهران حکمت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۵۳۲‬,‭‌ب۹‌ج۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هنر و معماری ایران و جهان
حسینی ، رضا ؛  [تهران ] مارلیک   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۷۲‬,‭‌م۶‌ح۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
موزه
طالبیان ، نیما ؛  تهران حرفه هنرمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۶۹۰‬,‭ط۲‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی طراحی داخلی
گیلیت ، مری ؛  تهران پشوتن   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۰‬,‭‌گ۹ر۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پاپیروس ها
خان ، جفری ؛  [تهران ] کارنگ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ل۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زبان تصویری شاهنامه
هیلن برند، رابرت ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۳۹۹‬,‭‌ف۴ز۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نمادگرایی در اندیشه ی ابن عربی
تهران مرکز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۹/۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ن۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جدید چاپ و گرافیک به همراه واژه نامه
بن ، دیوید ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۴۹/۳‬,‭‌ب۹ر۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های ابتکاری در نقاشی
نلسون ، جولی ؛  تهران برگ نگار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۳۸۵‬,‭‌ن۹‌ت۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هنر و شناخت
یانگ ، جیمز ا. ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‌ی۲‍ه۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجتمع اقامتی
طالبیان ، نیما ؛  تهران حرفه هنرمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۵‬,‭ط۱۶‌م۲۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قرآن و علوم طبیعی ( ۲ )=( secneics larutan & naruq ehT مجموعه مقالات )
همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه (دومین :۱۳۸۷ : مشهد) ؛  مشهد بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۳/۶‬,‭‍ه۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
PHP and MySQL
ولد، جانت ؛  مشهد نما تهران : جهان فردا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۴‬,‭و۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قرآن و هنر( ۲ )=( trA & naruq ehT مجموعه مقالات )
همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه ( دومین :۱۳۸۷ : مشهد) ؛  مشهد بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۳/۷‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9