کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ن‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ه‍ن‍ر -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ -طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ و س‍اخ‍ت‍ار ش‍وم‍ی‍ن‍ه‌
چ‍وب‍ک‌، ص‍ادق‌، ۱۲۹۵- ۱۳۷۷ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍اک‍ت‌ه‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ -اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ -ف‍ن‌
طراح‍ی‌ -ف‍ن‌
س‍ق‍ف‍ه‍ا
واق‍ع‍ه‌ ی‍ازده‌ س‍پ‍ت‍ام‍ب‍ر،۲۰۰۱ م‌
س‍اع‍دی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۴- ۱۳۶۴ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
پ‍ی‍ان‍و، رن‍زو - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ خ‍ش‍ت‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اس‍ت‍رال‍ی‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۳۲۹- ۴۱۶ ق‌ -ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ه‍ا
ک‍ول‍ه‍اس‌، رم‌، ۱۹۴۴ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
م‍ارت‍ی‍ن‌، ج‍ودی‌
پ‍ی‍ت‍س‍ی‌، ام‍ی‍ل‍ی‍و
ش‍ی‍خ‌رض‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ی‍دص‍در، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
م‍وس‍وی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ح‍م‍ودی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ک‌ ک‍ال‍و، ک‍ال‍ی‍ن‌
م‍ه‍دی‌پ‍ور ع‍م‍ران‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
چ‍ام‍س‍ک‍ی‌، ن‍وام‌
اف‍ش‍ی‍ن‌، ح‍س‍ن‌
دوت‍ی‍ه‌، ژان‌
م‍ی‍ل‍ز، ک‍ری‍س‌ ب‍ی‌
ک‍ول‍ه‍اس‌، رم‌
اس‍ک‍ات‌، م‍ری‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، ای‍رج‌
ی‍ون‍گ‌، ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او
پ‍ارس‍ی‌ن‍ژاد، ک‍ام‍ران‌
ک‍ان‍دی‍ن‍س‍ک‍ی‌، واس‍ی‍ل‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ن‍ص‍ور
 
ناشر:
م‍ارل‍ی‍ک‌
آث‍ار ان‍دی‍ش‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ج‍ام‍ی‌
درس‍ا
زوار، ورج‍اون‍د
ق‍ص‍ه‌پ‍رداز
خ‍اک‌
آذرخ‍ش‌
روزگ‍ار
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ابزار، مصالح و شیوه های گوناگون ماکت سازی
میلز، کریس بی ؛  اصفهان خاک   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۹۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۲۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساخت سیستم سقف مشابه طاق ضربی با استفاده از بتن سبک با مقاومت بالا
افشین ، حسن ؛  تبریز سازمان مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۰۱‬,‭‌ف‍لا۷‌س۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترکیب رنگ
مارتین ، جودی ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۴۸۸‬,‭‌م۲‌ت۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقد و تحلیل و گزیده داستان های صادق چوبک
محمودی ، حسن ؛  تهران روزگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۱۲‬,‭و۲۳‌ی۸۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نقد و تحلیل و گزیده داستان های محمدعلی جمال زاده
پارسی نژاد، کامران ؛  تهران روزگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۶۹‬,‭‌ن۷۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقد و تحلیل و گزیده داستان های صادق هدایت
هاشمی ، محمدمنصور ؛  تهران روزگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۶۹‬,‭‌ن۷۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقد و تحلیل و گزیده داستان های غلامحسین ساعدی
مهدی پور عمرانی ، روح الله ؛  تهران روزگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۸۴‬,‭‌م۹‌غ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نقد و تحلیل و گزیده داستان های جلال آل احمد
شیخ رضایی ، حسین ؛  تهران روزگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۶۹‬,‭‌ن۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نقطه .خط .سطح
کاندینسکی ، واسیلی ؛  [تهران ] مارلیک   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۰‬,‭‌ک۲‌ن۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معماری با خاک ، یا، آینده ی سنتی هزاران ساله
دوتیه ، ژان ؛  اصفهان خاک   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۴۱۴۵‬,‭‌خ۵د۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی در معماری ، شهرسازی
موسویان ، محمدرضا ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌م۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مرجع طراح و اسکیس
اصفهان خاک   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
معماری و ساختار شومینه
سیدصدر، ابوالقاسم ؛  تهران آثار اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۰۵۰‬,‭‌س۹‌م۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پرندگان خارزار
مک کالو، کالین ؛  تهران قصه پرداز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌م۷۶۲‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روئین تنی و جاودانگی دراساطیر
بهرامی ، ایرج ؛  تهران زوار، ورجاوند   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۶‬,‭‌ب۹ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
یازده سپتامبر
چامسکی ، نوام ؛  تهران درسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۲/۷‬,‭‌چ۲‌ی۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ به ایوب
یونگ ، کارل گوستاو ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۵۱‬,‭‌ی۹‌پ۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چای و شیرینی
اسکات ، مری ؛  تهران روزگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۵‌چ۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آثار اندیشه ها و دیدگاه های رنزو پیانو
پیتسی ، امیلیو ؛  اصفهان خاک   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۱۲۳‬,‭‌پ۹‌پ۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آثار اندیشه ها و دیدگاه های رم کولهاس
کولهاس ، رم ؛  اصفهان خاک   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۱۵۳‬,‭‌ک۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9