کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌( ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌)
ه‍ن‍ر -س‍ب‍ک‌ه‍ا و م‍ک‍ت‍ب‌ه‍ا -اص‍طلاح‌ و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍اک‍ری‌، ح‍م‍ی‍د،۱۳۳۴-۱۳۶۲ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌ -.خ‍طب‍ه‌ه‍ا
پ‍ی‍ت‌، درک‌( ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ داس‍ت‍ان‍ی‌
ه‍ن‍ر -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -اش‍ک‍ان‍ی‍ان‌،۲۴۹ ق‌.م‌
ق‍رآن‌ و ع‍ل‍وم‌
ن‍ق‍اش‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‌، س‍اوه‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌ -.ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ع‍ل‍وم‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ( ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ردس‍ت‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
رض‍ائ‍ی‌اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۴۳-
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‍ه‌
ک‍رای‍ن‍اک‌، ج‍و
ع‍س‍گ‍ری‌، ف‍رن‍ود
م‍ودب‍ی‍ان‌، داری‍وش‌
داگ‍لاس‌، ل‍وی‍دک‍س‍ل‌،۱۹۵۱-۱۸۷۷
چ‍ی‍ل‍ورز، ای‍ان‌
ن‍ف‍ری‌ ، ب‍ه‍رام‌
ت‍اب‍ان‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌،۱۳۲۳-
ل‍وس‍ی‌-اس‍م‍ی‍ت‌، ادوارد
دش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌
ک‍وس‍ل‍ر، ک‍لای‍و،۱۹۳۱-
خ‍دادادی‍ان‌، اردش‍ی‍ر
آری‍ان‌پ‍ور، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۰۳-
ل‍ی‍وت‍ار، ژان‌-ف‍ران‍س‍وا،۱۹۸۸-۱۹۲۵
ای‌ی‍ر
ف‍راه‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ک‍ارل‍ی‍ن‍ز، دی‍وی‍د
 
ناشر:
ح‍س‌ ب‍رت‍ر
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
ع‍ف‍اف‌
ک‍ل‍ب‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ب‍ی‍ن‌
ک‍ت‍اب‌ غ‍زال‌
ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ره‌
روای‍ت‌ ف‍ت‍ح‌
گ‍س‍ت‍ره‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر ب‍ه‌دی‍د
س‍ازم‍ان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ خ‍ودک‍ف‍ای‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍س‍ی‍ج‌
گ‍ام‌ ن‍و
ن‍اب‍ان‌ : ش‍ه‍ری‍ور
ف‍رات‌
ک‍وث‍ر
ن‍ش‍ر ک‍س‍ت‍ره‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
امام علی ( ع )و علم و هنر
دشتی ، محمد ؛  تهران سازمان تحقیقات خودکفایی نیروی مقاومت بسیج   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۹‬,‭‌ع۸د۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش بکارگیری مهندسی ارزشی
ای یر ؛  تهران فرات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۷/۳‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اشکانیان
خدادادیان ، اردشیر ؛  تهران نشر به دید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۳۳۳‬,‭‌خ۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مسجد جامع ساوه
فراهانی ، ابوالفضل ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۵۹۸۷‬,‭‌س۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طنزآوران جهان نمایش
مودبیان ، داریوش ؛  تهران نشر به دید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۱۱۹‬,‭‌ف۲‌م۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی هنر
نفری ، بهرام ؛  تهران حس برتر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۱۳۵‬,‭‌ن۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سبک ها و مکتب های هنری
چیلورز، ایان ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۰۰‬,‭‌چ۹‌س۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت پست مدرن
لیوتار، ژان -فرانسوا،۱۹۸۸-۱۹۲۵ ؛  تهران گام نو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۱۶۲‬,‭‌ل۹و۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اجمالی از تحقیق ا .ح .آریان پور در باره جامعه شناسی هنر
آریان پور، امیرحسین ،۱۳۰۳- ؛  تهران گستره   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۳آ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات هنری
لوسی -اسمیت ، ادوارد ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۳‬,‭‌ل۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات ایران از آغاز تا امروز
تهران نشر کستره   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
وحدت قومی کرد و ماد، منشاء و نژاد :تاریخ تمدن کردستان
تابانی ، حبیب اله ،۱۳۲۳- ؛  تهران نشر گستره   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۴۷‬,‭ر۴۵‌ت۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل برای مبتدیان فلش ۵
کارلینز، دیوید ؛  تهران کتاب غزال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۱۶ر۱۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی برنامه نویسی جاوا اسکریپ
عسگری ، فرنود ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲۳‌ع۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز آسان اینترنت ۲۰۰۱
کرایناک ، جو ؛  تهران کتاب غزال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۴۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حمید باکری به روایت همسر شهید
جعفریان ، حبیبه ؛  تهران روایت فتح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۶‬,‭‌ب۲۴‌ج۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تایتانیک ۲
کوسلر، کلایو،۱۹۳۱- ؛  تهران کوثر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۶‬,‭و۵‌ت۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در اعجاز علمی قرآن
رضائی اصفهانی ، محمدعلی ،۱۳۴۳- ؛  رشت کتاب مبین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۳/۶‬,‭ر۶‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نهج البلاغه ، از روی متن تصحیح شده مرحوم دکتر صبحی صالح و مقابله با نسخه های :ابن میثم و ابن ابی الحدید و محمد عبده
علی بن ابی طالب ، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت -۴۰ ق ؛  تهران نابان : شهریور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۴۱‬,‭‌ن۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خرقه
داگلاس ، لویدکسل ،۱۹۵۱-۱۸۷۷ ؛  تهران کلبه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۱۷‬,‭‌ف‍لا۶‌خ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9