کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍اری‍خ‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ه‍ن‍ر -دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌ .)ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
زن‍ان‌ در اس‍لام‌
اخ‍لاق‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ م‍س‍اج‍د -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍دا -م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
م‍ح‍م‍د(ص‌ )پ‍ی‍ام‍ب‍راس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ ق‌
اس‍لام‌ -داس‍ت‍ان‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ج‍اب‌
رام‍س‍ر
ک‍ات‍الان‍و، ادواردو،۱۹۱۷
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ع‍م‍اری‌ م‍س‍ج‍د(ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۷۶ : اص‍ف‍ه‍ان‌)
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۵۸-۱۲۹۹
س‍ج‍ادی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۱۴-
پ‍اک‍ب‍از، روئ‍ی‍ن‌،۱۳۱۸-
ادی‍ب‌ ی‍غ‍م‍ائ‍ی‌، ف‍ری‍دون‌،۱۳۱۱-
خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۲۰-
وال‍ش‌، ن‍ی‍ل‌ دون‍ال‍د
ک‍ات‍الان‍و، ادواردو
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۲۹۹- ۱۳۵۸
رح‍ی‍م‍ی‌، ف‍ه‍م‍ی‍ه‌،۱۳۳۱-
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ری‍م‌(ام‍ی‍ن‍ی‌)،۱۳۵۳-
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۱۱۱-۱۰۳۷ ق‌
ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وآم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور، درای‍ت‌
دوران‌
پ‍ی‍م‍ان‌، دل‌، آگ‍اه‌
دای‍ره‌
چ‍ک‍اوک‌
م‍لائ‍ک‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌
اق‍ب‍ال‌
ص‍درا
م‍ع‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مفاخر آذربایجان
عقیقی بخشایشی ، عبدالرحیم ؛  تبریز آذربایجان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۰۱‬,‭ذ۴۲۵‌ع۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش معماری مسجد
همایش معماری مسجد(نخستین :۱۳۷۶ : اصفهان ) ؛  تهران دانشگاه هنر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۴۶۷۰‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آثار معماری ادواردو کاتالانو
کاتالانو، ادواردو ؛  تهران ملائک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۱۲۳‬,‭‌ک۲آ۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم تربیتی
سیف ، علی اکبر،۱۳۲۰- ؛  تهران دوران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و جغرافیای تاریخی رامسر
سجادی ، محمدتقی ،۱۳۱۴- ؛  تهران معین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۸۹‬,‭‌س۳‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی حضرت محمد(ص )پیامبراسلام
خلیلی ، محمدعلی ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹‬,‭‌خ۸ز۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق با رویکردی به پاپان نامه نویسی
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ وآموزش عالی ، مرکز تحقیقات علمی کشور، درایت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭‌خ۲ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گفتگو با خدا
والش ، نیل دونالد ؛  تهران دایره   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۹۹۹‬,‭ر۲‌گ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حلیه المتقین
مجلسی ، محمدباقربن محمدتقی ،۱۱۱۱-۱۰۳۷ ق ؛  تهران پیمان ، دل ، آگاه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۶۵‬,‭‌م۳‌ح۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف هنر(نقاشی ،پیکره سازی و هنرگرافیگ )
پاکباز، روئین ،۱۳۱۸- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۱‬,‭‌پ۲د۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سالهای بی کسی
جعفری ، مریم (امینی )،۱۳۵۳- ؛  تهران چکاوک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۰۳‬,‭‌ع۷۷۵‌س۱۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پاییز را فراموش کن
رحیمی ، فهمیه ،۱۳۳۱- ؛  تهران چکاوک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۵۸‬,‭‌ح۹۴۷‌پ۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
میعاد درآفتاب
ادیب یغمائی ، فریدون ،۱۳۱۱- ؛  تهران چکاوک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌ف‍لا۴‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
از عشق تاابدیت
ادیب یغمائی ، فریدون ،۱۳۱۱- ؛  تهران چکاوک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭د۹۷۵‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام
مطهری ، مرتضی ،۱۳۵۸-۱۲۹۹ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۶/۵‬,‭‌م۶‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مسئله حجاب
مطهری ، مرتضی ،۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۷‬,‭‌م۶‌م۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تاریخ
مطهری ، مرتضی ،۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭D‬,‭۱۶/۸‬,‭‌م۶‌ف۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
داستان و راستان
مطهری ، مرتضی ،۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۹/۵‬,‭‌م۶د۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جاذبه و دافعه علی علیهم السلام
مطهری ، مرتضی ،۱۳۵۸-۱۲۹۹ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۷/۵‬,‭‌م۶‌ج۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نظام حقوق زن در اسلام
مطهری ، مرتضی ،۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۷۲‬,‭‌م۶‌ن۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9