کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍او واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ک‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
م‍ع‍م‍اری‌ ف‍رات‍ج‍دد
ع‍دل‌( اص‍ول‌ دی‍ن‌
ب‍ن‍ای‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ک‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۰۱- ۱۹۷۴ - . ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ری‌
ح‍اف‍ظ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د-۷۹۲ق‌ -ع‍رف‍ان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
م‍س‍ک‍ن‌ -ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
گ‍ری‍م‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍دی‍د، ق‍رن‌۲۰
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۵۸-۱۲۹۹
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رک‍س‍ان‍ا،۱۳۴۹-
ه‍وگ‍ارت‌، ب‍رن‌
اس‍دی‌زاده‌، پ‍روی‍ز،۱۳۲۲-
ف‍ولادون‍د، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۲۹۹- ۱۳۵۸
لازی‍و، پ‍ل‌،۱۹۳۷-
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز،۱۳۲۰-
ت‍رب‍ی‍ت‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ک‍ب‍ی‍ری‌، ن‍اه‍ی‍د
گ‍رن‍وی‍ل‌، ج‍ان‌اش‍ل‍ی‌س‍وم‍ز،۱۹۲۸-
وی‍ل‍س‍ون‌، ال‍ک‍س‌
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد،۱۳۴۳-
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
دزت‍ل‌، ل‍وی‍ی‍س‌
آری‍ان‌پ‍ورک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر،۱۳۰۸-
دی‍ب‍اج‌، م‍وس‍ی‌،۱۳۵۵-
ج‍ورگ‍ولا، روم‍ال‍د،۱۹۲۰-
ف‍رج‍ی‌، ی‍وس‍ف‌،۱۳۳۴-
 
ناشر:
روزن‍ه‌ ک‍ار
ف‍رزان‌
ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌
ی‍س‍اول‍ی‌
طه‍وری‌
ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ار
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وارش‍اداس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍وی‍ر
ع‍ف‍اف‌، م‍ارل‍ی‍ک‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
طرح‌ ن‍و
خ‍اک‌
اش‍رف‍ی‌
ص‍درا
ش‍ق‍ای‍ق‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی بدن انسان
هوگارت ، برن ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۶۵‬,‭‍ه۹ط۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
لویی کان
جورگولا، رومالد،۱۹۲۰- ؛  اصفهان خاک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۳۷‬,‭‌ک۲‌ج۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و معماری
دیباج ، موسی ،۱۳۵۵- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۰۰‬,‭د۹‌ف۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی از تاریخ تا تکنیک
گشایش ، فرهاد،۱۳۴۳- ؛  تهران عفاف ، مارلیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۵‬,‭‌گ۵‌ع۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آرایش و گریم از خانه تا صحنه
کبیری ، ناهید ؛  تهران روزنه کار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۶۸‬,‭‌ک۲آ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز بنایی با آجر
دزتل ، لوییس ؛  [تهران ] فنی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۵۳۱۱‬,‭د۴‌خ۸۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خرد در سیاست
فولادوند، عزت الله ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۱‬,‭‌ف۹‌خ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دانشمندان آذربایجان
تربیت ، محمدعلی ؛  تهران وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ، سازمان چاپ وانتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۰۱‬,‭ذ۴۲۵‌ت۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیان گرافیکی در طراحی و معماری
لازیو، پل ،۱۹۳۷- ؛  اصفهان خاک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۵‬,‭‌ل۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
فرجی ، یوسف ،۱۳۳۴- ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی جامعه
رفیع پور، فرامرز،۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲‬,‭‌ف۲ر۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای صرفه جویی در مصرف انرژی خانگی
ویلسون ، الکس ؛  تهران فنی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۵‬,‭‌م۵و۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پیشرو آریان پورکاشانی انگلیسی -فارسی
آریان پورکاشانی ، منوچهر،۱۳۰۸- ؛  تهران جهان رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲آ۴۳۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف دانش و هنر
اسدی زاده ، پرویز،۱۳۲۲- ؛  تهران اشرفی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭‌ف‍لا۵د۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کلبه های غم
حسینی ، رکسانا،۱۳۴۹- ؛  تهران شقایق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۲۲‬,‭‌س۹۶۴‌ک۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جهان درقرن بیستم
گرنویل ، جان اشلی سومز،۱۹۲۸- ؛  تهران فرزان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭D‬,‭۴۲۱‬,‭‌ک۴‌ت۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
عدل الهی
مطهری ، مرتضی ،۱۳۵۸-۱۲۹۹ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۹‬,‭‌م۶‌ع۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عرفان حافظ
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌م۶‌ع۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظری به نظام اقتصاد اسلام
مطهری ، مرتضی ،۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌م۶‌ن۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هشت کتاب
سپهری ، سهراب ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۹۰‬,‭‌س۲‍ه۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9