کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -ک‍لاس‍ی‍ک‌
ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -دای‍رال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
م‍ح‍س‍ن‍ی‌( ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌)، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌۱۳۳۹
اس‍اطی‍ر -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍س‍ج‍د -ای‍ران‍ی‌
رن‍گ‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ک‍س‍ه‍ا -ای‍ران‌ _آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ -طراح‍ی‌
ب‍اف‍ن‍دگ‍ی‌
م‍س‍ج‍ده‍ا
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ ق‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌ - ک‍ف‍راژب‍ن‍دی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
رن‍گ‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
ن‍ظام‌ال‍م‍ل‍ک‌، ح‍س‍ن‌اب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۴۰۸- ۴۸۵ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‍ل‌، درک‌
ج‍لائ‍ی‌ ف‍ر، ب‍ش‍ی‍ر
ک‍لاک‌، راج‍ر اچ‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۵۸-۱۲۹۹
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ (ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌)، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ج‍وی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ش‍وای‌، ف‍ران‍س‍واز
ب‍ری‌، راب‍ی‍ن‌ ل‍وی‍ی‍س‌
س‍ج‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
اس‍ت‍رن‌، آرت‍ور
ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌ ی‍ف‌، ش‌ .س‌
ه‍ارد،م‌.ک‌
ف‍اطم‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
آدام‌، راب‍رت‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌، ج‍واد
ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌ اف‍ش‍ار، وی‍ک‍ت‍وری‍ا
ص‍ی‍ام‍ی‌، خ‍ان‍ع‍ل‍ی‌
ان‍وش‍ه‌، ح‍س‍ن‌
م‍ل‍ک‌ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌، ص‍ادق‌
وای‍ت‌، گ‍وئ‍ن‌
 
ناشر:
م‍ح‍ی‍ا
م‍ارل‍ی‍ک‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ س‍را
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ج‍وی‍ب‍ار
س‍روش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌
طرح‌ ن‍و
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
روزب‍ه‍ان‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وارش‍اداس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ص‍درا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر
آی‍لار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان سازی
بری ، رابین لوییس ؛  تهران جویبار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۶‬,‭‌ب۴‌س۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و نقد شاهکارهای معماری
کلاک ، راجر اچ ؛  تهران محیا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ک۸‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حماسه حسینی
مطهری ، مرتضی ،۱۳۵۸-۱۲۹۹ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌م۶‌ح۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قالب بندی بتن ICA طراحی و اجرا
هارد،م .ک ؛  تهران آیلار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۲/۴۴‬,‭-‍ه۲‌ق۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی های عبدالحسین محسنی
محسنی (کرمانشاهی )، عبدالحسین ؛  تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭‌م۳‌ن۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گونه شناسی مساجد در جمهوری آذربایجان
فتح الله یف ، ش .س ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۴۶۷۰‬,‭‌ف۲‌گ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آذربایجان شرقی
صیامی ، خانعلی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌ص۹آ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرسپکتیو
وایت ، گوئن ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭و۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرایند و روشهای رنگرزی الیاف با مواد طبیعی
جهانشاهی افشار، ویکتوریا ؛  تهران دانشگاه هنر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۹۱۹‬,‭‌ج۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معماری و تزئینات اسلامی
هیل ، درک ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۸۰‬,‭‍ه۹‌م۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
معماری کلاسیک
آدام ، رابرت ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۶۰‬,‭آ۴‌م۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چگونه رنگ را ببینیم و نقاشی کنیم
استرن ، آرتور ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۴۹۵‬,‭‌ف‍لا۵‌چ۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دروس باستان شناسی و هنر پیش ازتاریخ
ملک شهمیرزادی ، صادق ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭CC‬,‭۱۶۵‬,‭‌م۷‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول محراب در معماری اسلامی ایران از آغاز تا حمله مغول
سجادی ، علی ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۴۶۷۰‬,‭‌س۳‌س۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شهرسازی واقعیات و تخیلات
شوای ، فرانسواز ؛  تهران دانشگاه تهران موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۶۶‬,‭‌ش۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مکانیزم بافندگی آسان
جلائی فر، بشیر ؛  اصفهان صنعت سرا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۴۹۰‬,‭‌ج۸‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به هنر نقاشی ایران ، ازآغاز تا قرن دهم هجری
تجویدی ، علی اکبر ؛  تهران وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭‌ت۳‌ن۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه ادب فارسی
انوشه ، حسن ؛  تهران موسسه فرهنگی و انتشاراتی دانشنامه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۲۱‬,‭‌ف‍لا۸د۲۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم
فاطمی ، سعید ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف۲‌م۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خواجه نظام الملک
طباطبایی ، جواد ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸۳۳‬,‭ط۲‌خ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9