کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‌ -ای‍ران‌ -ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -ای‍ران‌
خ‍ط -ت‍اری‍خ‌
ف‍ران‍س‍ه‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ -ف‍ارس‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ - ح‍ک‍وم‍ت‌ اف‍غ‍ان‍ان‌، ۱۱۳۵- ۱۱۴۲ ق‌
م‍ع‍م‍اری‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ -ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا
رن‍گ‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ک‍ردان‌
ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -ای‍ران‌
م‍س‍ک‍ن‌
رن‍س‍ان‍س‌
ه‍ن‍ر -ت‍اری‍خ‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌۲۰
گ‍راف‍ی‍ک‌ -ای‍ران‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ه‍ن‍ر ت‍ج‍اری‌
 
پدیدآور:
ص‍وراس‍راف‍ی‍ل‌، ش‍ی‍ری‍ن‌،۱۳۴۰-
م‍ح‍م‍ود، م‍ح‍م‍ود
ه‍ورن‍ان‍گ‌، ک‍لارن‍س‌ پ‍ی‍رس‍ون‌
ادم‍ون‍دز، س‍ی‍س‍ی‍ل‌ ج‍ان‌
ح‍ق‍ای‍ق‍ی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
م‍س‍ع‍ودی‍ه‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
ژی‍د، آن‍دره‌ پ‍ل‌ گ‍ی‍وم‌
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ف‍ل‍ور، وی‍ل‍م‌
ای‍ت‍ن‌، ج‍وه‍ان‍ز،۱۸۸۸- ۱۹۶۷
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‍ان‌، داود
ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۲۲-
گ‍اور، آل‍ب‍رت‍ی‍ن‌
ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ال‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
م‍ول‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍روش‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ت‍وس‌
روزب‍ه‍ان‌
اق‍ب‍ال‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌
اس‍اطی‍ر
ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن نوزدهم میلادی
محمود، محمود ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۲۴‬,‭‌ف‍لا۸‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و کنترل پروژه :کاربرد روشهای سی پی ام ، پرت ، گرت پی ان
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸‬,‭‌ح۲‌م۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فرانسه -فارسی
نفیسی ، سعید ؛  تهران بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۵۰‬,‭‌ن۷‌ف۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی مذهبی ایران
مسعودیه ، محمدتقی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۱۹۷‬,‭‌م۵‌م۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب رنگ
ایتن ، جوهانز،۱۸۸۸- ۱۹۶۷ ؛  تهران وزارت ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۴۹۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب هنر
تهران مولی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭ر۹‌ک۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران
توسلی ، محمود،۱۳۲۲- ؛  تهران مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۲۴۷‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب فرش ایران
صوراسرافیل ، شیرین ،۱۳۴۰- ؛  تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۹۳۷‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
متره ، برآورد و آنالیز بهاء
حقایقی ، نصرت الله ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴۵۵‌ح۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<۶۰۰۰= شش هزار >طرح گرافیک
هورنانگ ، کلارنس پیرسون ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۸/۶‬,‭‍ه۹‌ش۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ده سال با طراحان گرافیک انقلاب اسلامی
عالی ، ابوالفضل ؛  تهران حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ع۲د۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ خط
گاور، آلبرتین ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭P‬,‭۲۱۱‬,‭‌گ۲‌ت۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مسکن حداقل
تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۲۸۷‬,‭‌م۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحولات اروپا در عصر رنسانس
اصفهانیان ، داود ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۳۶۱‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۳‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرش و کفپوشهای ماشینی
توسلی ، محمدسعید ؛  تهران دانشگاه امیرکبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ت۹‌ف۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نقش و نگارهای ایرانی برای هنرمندان و صنعتگران
دولتشاهی ، علی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۴۷۴‬,‭د۹‌ن۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اشرف افغان در تختگاه اصفهان ( به روایت شاهدان هلندی )
فلور، ویلم ؛  [تهران ] توس   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۲۵۶‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کردها، ترکها، عربها
ادموندز، سیسیل جان ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۹‬,‭‌م۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نیارش سازه های طاقی در معماری اسلامی ایران
معماریان ، غلامحسین ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌م۶‌ن۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مایده های زمین
ژید، آندره پل گیوم ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۲۱‬,‭‌ی۴‌م۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3