کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د -ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
پ‍طر اول‌، ت‍زار روس‍ی‍ه‌،۱۷۲۵-۱۶۷۲ ، I reteP _. داس‍ت‍ان‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د،۷۹۲ ق‌ -.م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -ق‍رن‌۲۰
ش‍م‍س‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ -، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ -،۵۸۲ ؟-۶۴۵ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍راب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
م‍لاح‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ت‍ی‍ل‍ی‍ا، آن‌ ب‍ری‍ت‌
س‍ارت‍ر، ژان‌ پ‍ل‌
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ص‍اح‍ب‌ال‍زم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، آل‍ک‍س‍ی‌ ن‍ی‍ک‍ولای‍وی‍چ‌
ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۲-
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ح‍ف‍اظت‌ آث‍ار ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
ه‍ن‍ر و ف‍ره‍ن‍گ‌
چ‍ه‍ر
ع‍طای‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی