کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وی‍ن‌
واح‍ده‍ای‌ پ‍ی‍م‍ان‍ه‌وار
ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د۵۹۷- ۶۷۲ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ب‍اغ‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
ف‍ض‍اه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ -طراح‍ی‌
ع‍ک‍س‌ه‍ا -ای‍ران‌ -ت‍ب‍ری‍ز
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
طب‍ی‍ع‍ت‌( زی‍ب‍ائ‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -)ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ک‍اروان‍س‍راه‍ا -ای‍ران‌
اب‍ن‌رش‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌اح‍م‍د، ۵۰- ۵۹۵ ق‌
چ‍ارت‍اق‍ی‌ه‍ا
طراح‍ی‌ م‍س‍ک‍ن‌ دوس‍ت‍دار ک‍ودک‌
ادی‍ب‌ ال‍م‍م‍ال‍ک‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۷۷- ۱۳۳۶ ق‌
ه‍ن‍ر ک‍م‍ی‍ن‍ه‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ودک‍ان‌ ۱۸ ت‍ا ۳۰ م‍اه‍ه‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍اده‌ اب‍ری‍ش‍م‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ک‍رم‌ن‍ژاد، پ‍ری‍س‍ا
م‍ارزون‍ا، دان‍ی‍ل‌
وی‍ل‍ن‌، ت‍ام‍س‌
س‍ی‍م‌، اس‍ت‍وارت‌، ۱۹۴۳ - م‌
م‍ی‍ک‌، ه‍ل‍ن‌
ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ه‍م‍ای‍ون‌، ن‍اص‍ر
م‍رادی‌ غ‍ی‍اث‌آب‍ادی‌، رض‍ا
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ادی‌زاده‌ ک‍اخ‍ک‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
اح‍م‍دی‌ ،پ‍ری‍س‍ا
ح‍ات‍م‍ی‌ ورن‍وس‍ف‍ادران‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
طاه‍ر، م‍رت‍ض‍ی‌
ل‍س‍ی‍ن‍گ‌، آل‍ف‍رد
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌دی‍ن‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ل‍ی‍ق‍ه‌، ال‍ه‍ام‌
طلای‍ی‌، م‍ری‍م‌
ح‍ی‍درن‍ت‍اج‌، وح‍ی‍د
ک‍وان‌، راب‍رت‌
ک‍ی‍وان‍ی‌، م‍ج‍دال‍دی‍ن‌
س‍ن‍وس‍ی‍ان‌ آگ‍ی‍لار، ج‍اوی‍ر
 
ناشر:
ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
ش‍ه‍رداری‌ ت‍ب‍ری‍ز
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ه‍رم‍س‌
پ‍ش‍وت‍ن‌
پ‍ره‍ام‌ ن‍ق‍ش‌
ع‍ل‍م‍ی‌
ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، (م‍ت‍ن‌)
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اسباب بازی برای کودکان ۱۸ تا ۳۰ماهه با هدف رشد خلاقیت
احمدی ،پریسا ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده هنرهای کاربردی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹،۵۷۲،طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی واحدهای پیمانه وار با رویکرد پایداری و انتقال پذیری در مناطق فقیرنشین
طاهر، مرتضی ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹،۹۴،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معماری فرآیند زیستی
سنوسیان آگیلار، جاویر ؛  تهران پرهام نقش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۰‬,‭‌س۹‌م۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شهرسازی
کوان ، رابرت ؛  تهران پرهام نقش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۶۶‬,‭‌ک۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مدرسه ابتدایی پسرانه با رویکرد مدارس اجتماعی
طلایی ، مریم ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹،۴۶۷،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مجموعه مسکونی دوستدار کودک
سلیقه ، الهام ؛  دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده معماری و شهرسازی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹،۴۷۲،م‍ع‍م‍اری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درخشش ابن رشد در حکمت مشاء
ابراهیمی دینانی ، غلامحسین ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۱۶د۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بینش خلاق ( اصول و قواعد بازی زیبای زندگی )
حاتمی ورنوسفادرانی ، محمدرضا ؛  تهران علمی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ح۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هنر و مینی مالیسم
مارزونا، دانیل ؛  تهران پشوتن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۵۱۲/۵‬,‭‍ه۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تبریز، شکوه ایرانی
کرم نژاد، پریسا ؛  تبریز شهرداری تبریز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۹‬,‭‌ب۴۹۵‌ک۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جاده ابریشم
تکمیل همایون ، ناصر ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۵‬,‭‌ت۸‌ج۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک بازاریابی ( برنامه ریزی و کنترل )
میک ، هلن ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭‌م۹۳‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ادیب الممالک فراهانی
کیوانی ، مجدالدین ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۴۴۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ی۷۱۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
باغ ایرانی
حیدرنتاج ، وحید ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳‬,‭‌ح۸۶‌ب۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کاروانسرا در ایران
هادی زاده کاخکی ، سعید ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۲۵‬,‭‍ه۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار
ویلن ، تامس ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭و۹‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو
ابراهیمی دینانی ، غلامحسین ؛  تهران هرمس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BBR‬,‭۸۵۴‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چارتاقی های ایران
مرادی غیاث آبادی ، رضا ؛  تهران ایرانشناسی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌م۴‌چ۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آثار جعلی و تقلبی
لسینگ ، آلفرد ؛  تهران موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، (متن )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۲۰۱‬,‭‌ل۵آ۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مارکسیسم و زیبایی شناسی
سیم ، استوارت ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، (متن )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‌س۹‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9