مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در ع‍ن‍وان‌ : معماری
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -ک‍لاس‍ی‍ک‌
م‍س‍ج‍ده‍ا -ای‍ران‌
م‍ع‍م‍اری‌ -ه‍ن‍د -ت‍اری‍خ‌
م‍ع‍م‍اری‌ ف‍رات‍ج‍دد
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍م‍اه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍ب‍ری‍ز
م‍ع‍م‍اری‌
م‍ع‍م‍اری‌ -ای‍ران‌
م‍ع‍م‍اری‌ -ای‍ران‌ -طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
م‍ع‍م‍اری‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍ع‍م‍اری‌ م‍س‍اج‍د -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ -طراح‍ی‌
خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌ -ای‍ران‌ -طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -ای‍ران‌
م‍ع‍م‍اری‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ات‍الان‍و، ادواردو،۱۹۱۷
 
پدیدآور:
ه‍ی‍ل‌، درک‌
وی‍ل‍ب‍ر، دون‍ال‍د
ع‍م‍وم‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ع‍م‍اری‌ م‍س‍ج‍د(ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۷۶ : اص‍ف‍ه‍ان‌)
ک‍لاک‌، راج‍ر اچ‌
ف‍لام‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ن‍ص‍ور
ص‍ارم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
زم‍رش‍ی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ل‍طان‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ات‍الان‍و، ادواردو
ک‍خ‌، اب‍ا
م‍ف‍ت‍خ‍ری‌ن‍ظری‌پ‍ور، طاه‍ره‌
لازی‍و، پ‍ل‌،۱۹۳۷-
م‍ع‍م‍اری‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
آدام‌، راب‍رت‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌
ه‍ردک‌، ک‍لاوس‌
س‍ال‍وادوری‌، م‍اری‍و
دی‍ب‍اج‌، م‍وس‍ی‌،۱۳۵۵-
 
ناشر:
م‍ح‍ی‍ا
ب‍وم‌
ف‍ض‍ا
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور
ص‍ن‍م‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ی‍ه‍ان‌
خ‍اک‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍لائ‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
زم‍رد
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش معماری مسجد
همایش معماری مسجد(نخستین :۱۳۷۶ : اصفهان ) ؛  تهران دانشگاه هنر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۴۶۷۰‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آثار معماری ادواردو کاتالانو
کاتالانو، ادواردو ؛  تهران ملائک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۱۲۳‬,‭‌ک۲آ۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و معماری
دیباج ، موسی ،۱۳۵۵- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۰۰‬,‭د۹‌ف۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و نقد شاهکارهای معماری
کلاک ، راجر اچ ؛  تهران محیا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ک۸‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیان گرافیکی در طراحی و معماری
لازیو، پل ،۱۹۳۷- ؛  اصفهان خاک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۵‬,‭‌ل۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب
فلامکی ، محمدمنصور ؛  تهران فضا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ف۸‌ش۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختار شکل در معماری اسلامی ایران و ترکستان
هردک ، کلاوس ؛  تهران بوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‍ه۴‌س۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتابنامه معماری ،( پیوست )
مفتخری نظری پور، طاهره ؛  تهران صنم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۹۴۱‬,‭‌م۷‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ارزشهای پایدار در معماری ایران
صارمی ، علی اکبر ؛  تهران میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سازه در معماری
سالوادوری ، ماریو ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌س۲‌س۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
معماری تیموری در ایران و توران
ویلبر، دونالد ؛  تهران میراث فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭و۹‌م۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مسجد در معماری ایران
زمرشیدی ، حسین ؛  تهران موسسه کیهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۴۶۷۰‬,‭ز۸‌م۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
معماری الگوی نظم
عمومی ، محمد ؛  تهران نشر خاک   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۷۲‬,‭‌ع۸‌م۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معماری و شهرسازی ایران به روایت تصویر
کیانی ، محمدیوسف ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ک۹‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
معماری هند در دوره گورکانیان
کخ ، ابا ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۵۰۲‬,‭‌ک۳‌م۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معماری ایران ، اجرای ساختمان با مصالح سنتی
زمرشیدی ، حسین ؛  تهران زمرد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭ز۸‌م۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
معماری و تزئینات اسلامی
هیل ، درک ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۸۰‬,‭‍ه۹‌م۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معماری کلاسیک
آدام ، رابرت ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۶۰‬,‭آ۴‌م۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تبریز خشتی استوار در معماری ایران
سلطان زاده ، حسین ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۴۸۰‬,‭‌س۸‌ت۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با معماری مسکونی ایرانی
معماریان ، غلامحسین ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۴۲۱‬,‭‌م۶آ۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9