مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌( ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌)
ع‍ک‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د،۷۹۲ ق‌ -.م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌
م‍ع‍م‍اری‌ ف‍رات‍ج‍دد
ب‍ن‍ای‍ی‌
ک‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌، ۱۹۰۱- ۱۹۷۴ - . ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ری‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۷ ق‌
ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
م‍ع‍م‍اری‌ م‍س‍اج‍د -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍ح‍م‍د(ص‌ )پ‍ی‍ام‍ب‍راس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ ق‌
م‍ع‍م‍اری‌ -طراح‍ی‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
گ‍ری‍م‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌ -.ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ع‍ل‍وم‌
رام‍س‍ر
ای‍م‍ان‌( اس‍لام‌
ک‍ات‍الان‍و، ادواردو،۱۹۱۷
 
پدیدآور:
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍ود، م‍ح‍م‍ود
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ع‍م‍اری‌ م‍س‍ج‍د(ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۷۶ : اص‍ف‍ه‍ان‌)
ک‍لاک‌، راج‍ر اچ‌
س‍ج‍ادی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۱۴-
ه‍وگ‍ارت‌، ب‍رن‌
م‍لاح‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ب‍ری‌، راب‍ی‍ن‌ ل‍وی‍ی‍س‌
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۲۰-
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌
ک‍ات‍الان‍و، ادواردو
دش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ب‍ی‍ری‌، ن‍اه‍ی‍د
ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد،۱۳۴۳-
دزت‍ل‌، ل‍وی‍ی‍س‌
ای‌ی‍ر
دی‍ب‍اج‌، م‍وس‍ی‌،۱۳۵۵-
ج‍ورگ‍ولا، روم‍ال‍د،۱۹۲۰-
 
ناشر:
روزن‍ه‌ ک‍ار
م‍ح‍ی‍ا
ی‍س‍اول‍ی‌
دوران‌
ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د
ج‍وی‍ب‍ار
ع‍ف‍اف‌، م‍ارل‍ی‍ک‌
ک‍ان‍ون‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ش‍ی‍راز
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
خ‍اک‌
م‍لائ‍ک‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌
اق‍ب‍ال‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ خ‍ودک‍ف‍ای‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍س‍ی‍ج‌
ه‍ن‍ر و ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍ع‍ی‍ن‌
ف‍رات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد