مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مرور بر اساس :

عنوان
1     واپ‍س‍ی‍ن‌ روزه‍ای‌ س‍ق‍راط : آپ‍ول‍وژی‌، ک‍ری‍ت‍و، ف‍ئ‍دو   
2     واج‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌   
3     واح‍ه‌ای‌ در س‍راب‌ : طراح‍ی‌ م‍رک‍ز ت‍وری‍س‍ت‍ی‌ ک‍وی‍ر ب‍ا روی‍ک‍رد زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آب‌   
4     وازی‍گ‍اه‌ : ف‍ره‍ن‍گ‌ آی‍ی‍ن‌، ب‍ازی‌، ن‍م‍ای‍ش‌ و س‍رگ‍رم‍ی‌ه‍ای‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌   
5     واژش‍ن‍اس‍ی‌   
6     واژگ‍ان‌ ت‍ج‍اری‌   
7     واژگ‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا   
8     واژگ‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ه‍ن‍ر ف‍ل‍زک‍اری‌   
9     واژگ‍ان‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ادب‍ی‍ات‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌   
10     واژگ‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)   
11     واژگ‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ در ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ : ت‍ب‍ادل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ه‍ا و زب‍ان‌ه‍ا   
12     واژگ‍ان‌ م‍ت‍ال‍ورژی‌ (م‍واد) : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
13     واژگ‍ان‌ م‍ع‍م‍اری‌ ش‍ه‍ری‌   
14     واژگ‍ان‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌ : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
15     واژگ‍ان‌ و اص‍لاح‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌   
16     واژه‌ن‍ام‍ه‌ ادی‍ان‌ : ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌(ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
17     واژه‌ن‍ام‍ه‌ ارت‍ب‍اطات‌   
18     واژه‌ن‍ام‍ه‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌،ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌   
19     واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍اری‍خ‌   
20     واژه‌ن‍ام‍ه‌ ب‍رگ‍ردان‌ ن‍ام‌ و ن‍ام‌خ‍ان‍وادگ‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ خ‍ارج‍ی‌ (ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا ح‍روف‌