مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مرور بر اساس :

عنوان
1     س‍اب‍ق‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ در ای‍ران‌   
2     س‍اخ‍ت‌ آوای‍ی‌ و دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ل‍ری‌ : م‍ق‍ای‍س‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ آوای‍ی‌،س‍اخ‍ت‍اری‌ و دس‍ت‍وری‌ گ‍و   
3     س‍اخ‍ت‌ اث‍ر ح‍ج‍م‍ی‌ ب‍ا ال‍ه‍ام‌ از ن‍ق‍ش‌م‍ای‍ه‌ه‍ای‌ ف‍رش‌ ه‍ری‍س‌   
4     س‍اخ‍ت‌ اث‍ر ح‍ج‍م‍ی‌ ف‍ل‍زی‌ ب‍ا ال‍ه‍ام‌ از ن‍ق‍ش‌م‍ای‍ه‌ی‌ طاووس‌ در دس‍ت‌ب‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ش‍ای‍ری‌ ف‍   
5     س‍اخ‍ت‍ار ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌   
6     س‍اخ‍ت‍ار ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ : (طرح‌ و گ‍س‍ت‍رده‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ه‍ای‌ م‍ق‍وای‍ی‌)   
7     س‍اخ‍ت‍ار ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ (۱)   
8     س‍اخ‍ت‍ار ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ (۲) : (ب‍س‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ص‍وص‌)   
9     س‍اخ‍ت‍ار ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ (۳) : ب‍س‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍س‍ت‍ی‌   
10     س‍اخ‍ت‍ار ب‍ص‍ری‌ ن‍گ‍اره‌ه‍ای‌ اب‍راه‍ی‍م‌(ع‌) در ن‍ق‍اش‍ی‌ ای‍ران‍ی‌- اس‍لام‍ی‌   
11     س‍اخ‍ت‍ار داس‍ت‍ان‌ س‍ی‍اوش‌   
12     س‍اخ‍ت‍ار درون‌ م‍ت‍ن‍ی‌ طرح‌ و ن‍ق‍ش‌ ف‍رش‌ دس‍ت‍ب‍اف‌ ای‍ران‌ = attern of Iranian carpet   
13     س‍اخ‍ت‍ار رن‍گ‌ و طراح‍ی‌   
14     س‍اخ‍ت‍ار ش‍ک‍ل‌ در م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ت‍رک‍س‍ت‍ان‌   
15     س‍اخ‍ت‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رداره‍ای‌ ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌   
16     س‍اخ‍ت‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ طرح‌ و ن‍ق‍ش‌ در م‍ک‍ت‍ب‌ طراح‍ی‌ ف‍رش‌ ک‍رم‍ان‌ (پ‍ه‍ل‍وی‌ اول‌ و دوم‌) و ارائ‍   
17     س‍اخ‍ت‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‌ ای‍ران‍ی‌   
18     س‍اخ‍ت‍ار ش‍ه‍ره‍ا و ب‍رون‌ش‍ه‍ره‍ای‌ ک‍ه‍ن‌   
19     س‍اخ‍ت‍ار ف‍ل‍زات‌ زی‍ر م‍ی‍ک‍روس‍ک‍وپ‌ ن‍وری‌   
20     س‍اخ‍ت‍ار گ‍رای‍ی‌