مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍اب‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ : آم‍وزش‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ خ‍ط ش‍ک‍س‍ت‍ه‌   
2     ت‍اب‌ ش‍ک‍ی‍ب‍ای‍ی‌ : دی‍وان‌ اش‍ع‍ار م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ پ‍ورش‍ک‍ی‍ب‍ای‍ی‌   
3     ت‍اب‍ل‍وی‌ پ‍ای‍ی‍ز   
4     ت‍اپ‍س‍ت‍ری‌   
5     ت‍اث‍ی‍ر آزاد راه‍ه‍ا در ب‍اف‍ت‌ و ح‍ی‍ات‌ ش‍ه‍ری‌   
6     ت‍اث‍ی‍ر آم‍ی‍خ‍ت‍ه‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ه‍ن‍ری‌ م‍ح‍ص‍ول‌ ب‍ر ق‍ص‍د خ‍ری‍د "ش‍   
7     ت‍اث‍ی‍رات‌ رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍رس‍ف‍ال‍گ‍ری‌ ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‍ه‌: ن‍ق‍اش‍ی‌ زی‍رل‍ع‍اب‍ی‌ ب‍اال‍ه‍ام‌   
8     ت‍اث‍ی‍رات‌ ن‍گ‍ارگ‍ری‌ ب‍ر ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌   
9     ت‍اث‍ی‍رات‌ ن‍ور و س‍ای‍ه‌ در طراح‍ی‌   
10     ت‍اث‍ی‍ر اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ه‍ای‌ دی‍واری‌ در ف‍ض‍اه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌   
11     ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍وس‍وس‍پ‍ان‍س‍ی‍ون‌ه‍ای‌ س‍ی‍ل‍ی‍س‌ و ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍وم‌ ب‍ر خ‍واص‌ ب‍ت‍ن‌   
12     ت‍اث‍ی‍رپ‍ذی‍ری‌ ن‍گ‍ارگ‍ری‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ از ن‍گ‍ارگ‍ری‌ ای‍ران‌ ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ طه‍م‍اس‍ب‍ی‌   
13     ت‍اث‍ی‍ر ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ر ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ظروف‌ ف‍ل‍زی‌ دوره‌ ص‍ف‍وی‌   
14     ت‍اث‍ی‍ر دع‍ا ب‍ر روی‌ آب‌   
15     ت‍اث‍ی‍ر دع‍ا ب‍ر م‍ع‍رف‍ت‌   
16     ت‍اث‍ی‍ر ش‍رق‌ ب‍ر ن‍ق‍اش‍ی‌ اروپ‍ا( ۱۹۱۴-۱۸۹۰ )   
17     ت‍اث‍ی‍ر ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ ب‍ر ت‍ک‍ام‍ل‌ ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌   
18     ت‍اث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ر ادب‍ی‍ات‌ روس‍ی‍ه‌   
19     ت‍اث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ و ج‍ه‍ان‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ر اف‍لاطون‌   
20     ت‍اث‍ی‍ر ف‍ض‍ا ب‍ر ف‍رم‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ (طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ "م‍ی‍ز ن‍ه‍ارخ‍وری‌" ب‍رای‌ م‍ردم‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌