معرفی کارمندان معرفی کارمندان

دکتر مینو قره بگلو

مدیر پژوهش و فناوری

پست الکترونیکی: m.gharehbagloou@tabriziau.ac.ir

تلفن :35419709 - 041

 

 

 

 

علیرضا پیران پور

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

پست الکترونیکی:  a.piranpour@tabriziau.ac.ir

تلفن : 35419972-041

 

 

نرگس عباسپور

کتابدار ( کارشناس بخش سفارشات و خدمات فنی )

تلفن: 35297516 - 041

محل کار:  کتابخانه مرزکزی

 

 

 ناهید کاظمی اقدم

 کتابدار( کارشناس بخش مرجع و مجلات )

تلفن : 35297514 - 041

محل کار : کتابخانه مرکزی

 

 

حمیده جوادی

کتابدار ( کارشناس فهرستنویسی و میز امانت )

تلفن : 35541806 - 041

محل کار : کتابخانه دانشکده معماری و شهرسازی

 

 

 

نصرت مهری

کتابدار ( کارشناس میز امانت)

تلفن : 35541806- 041

محل کار: کتابخانه دانشکده معماری و شهرسازی

 

 

 

مقصود قنبری

کتابدار ( کارشناس میز امانت)

تلفن: 35297513- 041

محل کار : کتابخانه مرکزی

 

 

 

صمد غفارپور رهبر

کتابدار (کارشناس فنآوری اطلاعات)

تلفن: 35297516 - 041

محل کار: کتابخانه مرکزی