بخش های کتابخانه بخش های کتابخانه

بخشهای کتابخانه  

 

- بخش اداری

 

- بخش اطلاع رسانی

 

- بخش امانت

 

- بخش پشتیبانی سیستم

 

- سازماندهی منابع

 

- بخش سفارشات

 

- بخش مرجع و مجلات