قوانین و ساعات کار کتابخانه قوانین و ساعات کار کتابخانه

ساعت کار کتابخانه مرکزی

روزهای شنبه تا چهارشنبه:

8 صبح الی 13  و 14 الی 17:30

روزهای پنج شنبه:

8 صبح الی 13